تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کنترل کیفیت آب استخرهای شنا

کنترل کیفیت آب استخرهای شنا:

کنترل کیفیت آب استخرهای شنا بنحوی که سلامت شناگران حفظ شده و از نظر خصوصیات فیزیکی، ظاهری و جنبه های زیباشناختی، آب مقبولیت لازم برای شناگران داشته باشد، دارای اهمیت است . جهت کنترل کیفیت آب استخرهای شنا توجه به موارد زیر ضروری می باشد:

1 کیفیت آب خام مصرفی
2 نوع استخر از نظر جریان (پر و خالی شونده، جریان مداوم، جریان چرخشی)
3 گندزدائی و سالم سازی آب از نظر میکروبی
4 کنترل جلبک                                                                                                                                                            pH 5 کنترل
6 کنترل شفافیت آب استخر
7 کنترل آهن و منگنز
8 کنترل درجه حرارت آب استخر
9 تصفیه و سیستم باز چرخش آب

بهتر است آبی که به عنوان آب تغذیه کننده استخر استفاده می شود دارای کیفیت مطلوب با توجه به معیارها و استانداردهای ذکر شد ه باشد و نیاز به تصفیه آب در حداقل ممکن باشد . بنابراین بطور کلی منبع آب تازه استخر به صورت زیر توصیه شده است.

  • استفاده منابع آب شهری اگر در دسترس باشد یا منبع آب آشامیدنی قابل قبول.
  • استفاده از رودخانه ها یا دریاچه های موجود یا آب شور برای استخرهای آب شود اگر آب تمیز باشد از طریق فیلتراسیون قابل استفاده است.
  • استفاده از منابع آب زیرزمینی با توسعه چاه یا چشمه ها در صورت ضرورت.

در استخرهای پرو خالی شونده کنترل کیفیت آب استخر مشکل و احتمال آلودگی و انتقال بیماری توسط این استخرها زیاد می باشد. و گرچه در کشور ما در بعضی نقاط هنوز مورد استفاده قرار می گیرد ولی ساخت و استفاده از این نوع استخرها باید ممنوع گردد.

در استخرهای با گردش آب ، برای تأمین کیفیت مناسب آب، تصفیه و سالم سازی آب برگشتی از نظر می کروبی حائز اهمیت زیاد می باشد. اگر کنترل کیفیت آب از نظر بهداشتی و بهره برداری از این استخرها مناسب باشد. از نظر بهداشتی بهترین نوع استخرها محسوب می شوند. هم چنین حداقل اتلاف آب در این استخرها وجود دارد . توجه به تصفیه آب در این گونه استخرها مهم می باشد.

در استخرهای با جریان مداوم، که بطور مرتب جریانی از آب خام قابل قبول و اغلب بدون تصفیه به آنها وارد می شود و به همان میزان آب بصورت سرریز از استخر خارج می گردد بنابراین در این استخرها کیفیت آب ورودی و پایش کیفیت آب داخل استخر دارای اهمیت می باشد.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp