آزمایش فاضلاب

پارامترهای کیفیت فاضلاب مرتبط یا تخلیه فاضلاب عبارتند از اکسیژن محلول (DO) ، مواد جامد معلق، باکتری ها، مواد مغذی، PH، و مواد شیمیایی سمی شامل مواد آلی فرارتر ، مواد خنثی اسیدی، بازی، فلزات، آفت کش ها، و مواد PCB. اکسیژن محلول برای آبزیان مهم است زیرا بسته به گونه های آبزی کاهش مقدار اکسیژن محلول به کمتر از 4 یا 5 میلی گرم در لیتر آثار زیان باری در پی دارد. مواد جامد معلق کدری ستون آب را تحت تاثیر قرار می دهند و نهایتا در کف ستون رسوب می کنند و به غنی سازی محتمل کف زی، سمیت ، و اکسیژن خواهی رسوبات منجر می شود.

خود اظهاری در پایش محیط زیست

/
خود اظهاری در پایش محیط زیست خود اظهاری در پایش محیط زیست ، طرحی است که…

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

/
آزمایشگاه معتمد محیط زیست آزمایشگاه معتمد محیط زیست به شرکت های خص…

فرار جامدات در لجن فعال

/
فرار جامدات در لجن فعال مشکلات ته نشینی و فرار جامدات در لجن…

حجم لجن ته نشینی

/
حجم لجن ته نشینی حجم لجن ته نشینی (SSV) حجمی است که یک لجن …

پارامترهای کیفیت فاضلاب

/
پارامترهای کیفیت فاضلاب پارامترهای کیفیت فاضلاب مرتبط یا تخلیه فا…

کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب

/
کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب به منظور اطمينان از كاركرد مناسب و مداو…

انواع بوی بد فاضلاب

/
بوی بد فاضلاب انواع بوی بد فاضلاب موجود در تاسیسات فاضلاب ، د…

ترکیبات شیمیایی فاضلاب

/
ترکیبات شیمیایی فاضلاب ترکیبات شیمیایی فاضلاب شهری مشتکل از تمامی عناصر …

اندازه گیری چربی و روغن

/
اندازه گیری چربی و روغن اندازه گیری چربی و روغن محلول با امولوسی…

آزمایشگاه فاضلاب

/
آزمایشگاه فاضلاب در آزمایشگاه فاضلاب آزمایش های مربوط به تعیین کیفیت…

آبیاری با فاضلاب

/
آبیاری با فاضلاب آبیاری با فاضلاب به دلیل عوارض سنگینی که در …

گاز متان فاضلاب

/
گاز متان فاضلاب گاز متان فاضلاب (CH4) یک گاز قابل احتراق ، بی رن…

پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده

/
پرورش ماهی با فاضلاب تصفیه شده پساب مورد استفاده برای پرورش ماهی…

آزمایش سمیت فاضلاب

/
آزمایش سمیت فاضلاب آزمایش سمیت فاضلاب بر روی نمونه های جمع آوری شده ا…

اندازه گیری سمیت فاضلاب

/
اندازه گیری سمیت فاضلاب برای حیات آبزیان ، روشی که عکس العمل …

باکتری های تجزیه کننده فاضلاب

/
باکتری های تجزیه کننده فاضلاب باکتری های تجزیه کننده فاضلاب اگر در …

مواد فعال سطحی و دترجنت ها

/
مواد فعال سطحی و دترجنت ها مواد فعال سطحی و دترجنت ها به موادی اط…

روش اندازه گیری سیلیس

/
روش اندازه گیری سیلیس روش اندازه گیری سیلیس با روش مولبیدات…

جامدات قابل ته نشینی

/
جامدات قابل ته نشینی برای شناسایی مشکلات جامدات قابل ته نشینی…

اندازه گیری cod با روش رفلاکس

/
اندازه گیری cod با روش رفلاکس اندازه گیری cod با روش رفلاکس بست…

اکسیژن خواهی بیولوژیکی

/
اکسیژن خواهی بیولوژیکی غلظت اکسیژن خواهی بیولوژیکی در اکثر فاضلا…

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

/
اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD ی…

غلظت توده بیولوژیکی

/
غلظت توده بیولوژیکی بدليل اينكه توده بیولوژیکی اغلب ماده آلي است،افز…

آلکالینیتی فاضلاب

/
آلکالینیتی فاضلاب آلکالینیتی فاضلاب در حضور مقدار زياد دي اكسيدكربن…

مواد آلی فاضلاب

/
مواد آلی فاضلاب به طور کلی دما و مواد آلی فاضلاب تاثیر زیادی بر اق…

شکل های مختلف نیتروژن در فاضلاب

/
شکل های مختلف نیتروژن در فاضلاب شکل های مختلف نیتروژن در فاضلاب …

آنالیز مشخصات فاضلاب

/
آنالیز مشخصات فاضلاب در طراحي فرآيند لجن فعال ، آنالیز مشخصات فاضلا…

منحنی رشد باکتری های فاضلاب

/
منحنی رشد باکتری های فاضلاب در توضيح متابوليسم منحنی رشد باکتری ها…

باکتری های تصفیه فاضلاب

/
باکتری های تصفیه فاضلاب باکتری های تصفیه فاضلاب ، شامل جمعيت مخ…

خطرات گاز هیدروژن سولفوره

/
خطرات گاز هیدروژن سولفوره خطرات گاز هیدروژن سولفوره بسیار متنوع و…

هیدروژن سولفید در نفت خام

/
هیدروژن سولفید در نفت خام اوليــن نقطه اى كه با هیدروژن سولفی…

هيدروژن سولفيد

/
هيدروژن سولفيد هيدروژن سولفيد H2S ،از خطرناكترين گازهايـى اس…

روش های دفع فاضلاب شهری

/
روش های دفع فاضلاب شهری روش های دفع فاضلاب شهری تحت تاثیر جریان…

کیفیت فاضلاب

/
کیفیت فاضلاب کیفیت فاضلاب متاثر از پارامترهايي مانند ميزان …

نسبت غذا به میکرو ارگانیسم

/
نسبت غذا به میکرو ارگانیسم نسبت غذا به میکرو ارگانیسم یا نرخ رشد…

تاثیر فاضلاب بر محصولات کشاورزی

/
تاثیر فاضلاب بر محصولات کشاورزی تاثیر فاضلاب بر محصولات کشاورزی باعث …

بررسی کیفیت لجن

/
بررسی کیفیت لجن بررسی کیفیت لجن ، بستگی به عمليات موثر تغليظ…

اندازه گیری های لجن فعال

/
اندازه گیری های لجن فعال پارامترهاي مختلفي در سامانه اندازه گیری …

مواد جامد معلق tss

/
مواد جامد معلق tss مواد جامد معلق tss ، عبارتست کل مواد معلق …

استاندارد پساب خروجی فاضلاب برای کشاورزی

/
استاندارد پساب خروجی فاضلاب برای کشاورزی استاندارد پساب خرو…

انواع دترجنت ها

/
انواع دترجنت ها انواع دترجنت ها (سورفکتانتها) به ۴ دسته می توان تقسیم می شوند. …

استاندارد پساب خروجی فاضلاب

/
استاندارد پساب خروجی فاضلاب : استاندارد پساب خروجی فاضلاب ، بر حسب منبع …

اندازه گیری cod با اسپکتروفتومتر

/
اندازه گیری cod با اسپکتروفتومتر  : برای اندازه گیری cod با اسپکتروفتو…

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod

/
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod : اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod ، یک…

دستشویی وحمام پیش ساخته

/
دستشویی وحمام پیش ساخته : دستشویی وحمام پیش ساخته ،از جمله ت…

پساب طلای خاکستری

/
پساب طلای خاکستری پساب طلای خاکستری شعار سال ۲۰۱۷ در روز جهانی آب…

آزمایش cod فاضلاب

/
آزمایش cod فاضلاب : آزمایش cod فاضلاب در تعيين ميزان اكسيژن مورد ني…

روش انجام آزمایش BOD

/
روش انجام آزمایش BOD : روش انجام آزمایش BOD برای فاضلاب های متفاوت …

آزمایش اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي

/
اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي : آزمایش اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي م…

آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی

/
آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی : در سالهاي اخیر به دلیل رشد جمع…