تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آنالیز کیفی آب

آنالیز کیفی آب

با دریافت نمونه آب در آزمایشگاه آنالیز کیفی آب ،نخست پارامترهای فیزیکی نظیر رنگ، کدورت، PH، هدایت الکتریکی اندازه گیری می شود. سپس نسبت به تعیین یون ها که شامل کاتیون ها و آنیون های محلول در آب است، اقدام می گردد. دقت اندازه گیری ها را می توان از مقایسه جمع کاتیون ها با آنیون ها برحسب میلی اکی والان بر لیتر بررسی نمود. درصد خطا را می توان با استفاده از رابطه زیر به دست آورد.

آنالیز-کیفی-آب

نتایج اندازه گیری شده برحسب میلی اکی والان بر لیتر گزارش می شود و برای تبدیل آن به میلی گرم بر لیتر می توان آنها را در وزن اکی والان هر یون ضرب نمود. عناصر کمیاب معمولا برحسب میلی گرم بر لیتر با میکروگرم بر لیتر گزارش می شوند.

معمولا جمع آنیون ها برابر با جمع کاتیون هاست. چنانچه نتایج آزمایش ها اختلاف یک درصد را نشان دهد، نتیجه بسیار عالی است، اگر اختلاف بیشتر بود، باید نسبت به تکرار آزمایش ها و وارسی معرف ها، اقدام گردد. در آب های خیلی سبک که مواد آلی دارند، درصد خطای بالایی در آزمایش ها مشاهده می شود. این خطا براساس خصوصیات کیفی آب موجود در طبیعت بوده و ارتباطی به خطای اندازه گیری ندارد و یا ممکن است یون های دیگری در آب باشد. معمولا یونهای کاتیونی عمده کلسیم، منیزم، سدیم و پتاسیم و یون های آنیونی عمده، کربنات، بی کربنات، سولفات و کلراید می باشند.

یون آهن محلول دوظرفیتی مربوط به کاتیون ها و نیترات ، مربوط به آنیون ها می گردد. سیلیس به لحاظ شکل کلوئیدی، جداگانه گزارش می شود. در مرحله بعد، عناصر کمیاب مورد آزمایش قرار می گیرند که تعیین آنها بستگی به ماهیت و هدف هر پروژه دارد. جدول زیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب را با توجه به روشهای آزمایش و انتخاب دستگاه های اندازه گیری نشان می دهد.

 

پارامترها آنالیز کیفی آبروش آزمایشدستگاههای اندازه گیری

هدایت الکتریکی
رنگ
کدورت
PH

دستگاهی
مقایسه ای
مقایسه ای
دستگاهی

هدایت سنج(کنداکتیویمتر)
مقایسه با محلولهای استاندارد و یا مقایسه گر کدورت سنج
دستگاه PHسنج و یا مقایسه گر با دیسک مخصوص

کلسیم
منیزم
سدیم
پتاسیم

حجم سنجی
اختلاف سختی کل با کلسیم
نورسنج شعله(فلیم فتومتری)
نورسنج شعله(فلیم فتومتری)

ظروف شیشه ای حجم سنجی بورت، پی پت، ارلن مایر

نورسنجی شعله (فلیم فتومتر الکتریکی)

نورسنجی شعله (فلیم فتومتر الکتریکی)

کربنات(قلیائیت فنل فتالئین)
بی کربنات(قلیائیت متیل اورانژ)
سولفات
کلراید

حجم سنجی
حجم سنجیحجم سنجی-وزنی
حجم سنجی

ظروف شیشه ای حجم سنجی بورت، پی پت، ارلن مایر
ظروف شیشه ای حجم سنجی بورت، پی پت، ارلن مایر

مبدل یونی و یا حجم سنجی
ظروف شیشه ای حجم سنجی بورت، پی پت، ارلن مایر

نیترات

سیلیس

رنگ سنجی با تعیین جذب نور

رنگ سنجی با تعیین جذب نور

فام سنج (اسپکتروفتومتر)

فام سنج (اسپکتروفتومتر)

جدول زیر مربوط به پارامترهای مواد آلی و مغذی است. اندازه گیری این پارامترها نیز ضروری بوده و میزان بار آلودگی غذایی که از طریق صنایع و منابع غذایی و سایر منابع وارد آب زیرزمینی می شود، را نشان می دهد.

پارامترها             روش آزمایشدستگاه های اندازه گیری
مواد مغذی:

انواع فسفات

نیتروژن معدنی مانند نیترات، نیتریت و غیره
کل نیتروژن که از  طریق کجلدال به دست می آید.

سیلیس

تشکیل رنگ و اندازه گیری جذب نور
تشکیل رنگ و اندازه گیری جذب نورتثبیت و حجم سنجی

تشکیل رنگ و اندازه گیری جذب نور

ظروف حجمی شیشه ای، اسپکتروفتومتر
ظروف حجمی شیشه ای، اسپکتروفتومتردر روش کجلدال نیاز به دستگاه تثبیت، منبع گرمایش و سیستم تهویه اسید می باشد، ظروف شیشه ای حجم سنجی، بورت و اسپکتروفتومتر است

اسپکتروفتومتر

آلی:
اکسیژن محلول DO 

 

 

 

اکسیژن خواهی بیوشیمیایی BOD
کل کربن آلی TOC
اکسیژن خواهی شیمیایی COD

فنل

تثبیت و حجم سنجی 

 

 

 

کشت و حجم سنجی
سوزاندن و تجزیه با اشعه مادون قرمز سولفوکرومیک-حجم سنجی برای کاهش اکسیژن
تقطیر-تشکیل رنگ و اندازه گیری جذب نور

بطریهای نمونه برداری، ظروف شیشه ای حجم سنجی، بورت، پی پت، ارلن مایر معمولا با دستگاه در محل نمونه برداری اندازه گیری می شود. 

دستگاه کشت برقی، ظروف شیشه ای دستگاه اندازه گیری کل کربن آلی
کندانسور بازکشت، ظروف شیشه ای

 

حجم سنجی، بورت، پی پت، ارلن مایر
ظروف شیشه ای حجم سنجی و فام سنج

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp