تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شرکت اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

شرکت اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

آزمایشگاه آب راهبر محاسب یک شرکت اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی می باشد که دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست می باشد. شرکت های اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی عموما در حوزه اندازه گیری آلاینده های آب و پساب یا هوا فعالیت دارند. پارامتر هایی که برای اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی مورد پایش قرار می گیرد بر اساس صنعت متفاوت است. در ادامه برخی از این پارامتر های و شرایط نمونه های تشریح می گردد.

شرکت اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی آزمایشگاه های معتمد محیط زیست می باشند. 

پارامتر های آلاینده های زیست محیطی

بر اساس صنعت که فعال می باشد ، پارامتر های آلاینده زیست محیطی که مورد آنالیز قرار می گیرد ، متفاوت است. در ادامه پارامتر های فاضلاب برخی از صنایع که بایستی در طرح خود اظهاری سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار بگیرد بررسی می گردد.

پارامتر های آلاینده زیست محیطی صنایع تولید قند و شکر

بایستی واحد های صنعتی تولید قند و شکر که فاضلاب روزانه از خط تولید آنها ایجاد می گردد را به محل تصفیه خانه فاضلاب منتقل کرده و در خروجی تصفیه خانه بایستی پارامتر های زیر توسط سازمان محیط زیست یا آزمایشگاه معتمد آن مورد آنالیز قرار گیرد.

PH ، دما ، DO ، TSS ،COD،BOD ،چربی و روغن ، دترجنت ، سولفید ، فسفات ، کدورت ، رنگ ، TDS ، سولفات ، کلراید ، سولفیت ،سولفات ، نیترات.

پارامتر های آلاینده زیست محیطی صنایع لبنیات

واحد های صنعتی تولید لبنیات که فاضلاب روزانه تولید می کنند بایستی در خروجی تصفیه خانه ، پارامتر های زیر توسط سازمان محیط زیست یا آزمایشگاه معتمد آن مورد آنالیز قرار گیرد.

PH ، دما ، DO ، TSS ،COD،BOD ،چربی و روغن ، آمونیاک  ، دترجنت ، سولفید ، فسفات ، کدورت ، رنگ TDS ، سولفات ، کلراید ، سولفیت ،سولفات ، نیترات.

پارامتر های آلاینده زیست محیطی صنایع تولیدی فرآورده های گوشتی

واحد های صنعتی تولید لبنیات که فاضلاب روزانه تولید می کنند بایستی در خروجی تصفیه خانه ، پارامتر های زیر توسط سازمان محیط زیست یا آزمایشگاه معتمد آن مورد آنالیز قرار گیرد.

PH، TSS ،COD،BOD ،چربی و روغن ، آمونیاک  ، دترجنت ، فسفات ، کدورت ، سولفات ، کلراید ، نیترات.

پارامتر های گروه بیولوژی

  • در خصوص كليه واحد هاي صنعتي، خدماتي و بهداشتي كه توليد فاضلاب بهداشتي داشته و آنرا جهت تصفيه به تصفيه خانه هدايت مي نمايند، اندازه گيري توتال كليفرم و فكال كليفرم از خروجي تصفيه خانه الزامي مي باشد.
  • در واحدهاي چرم سازي ، نساجي و كشتارگاه ها اندازه گيري توتال كليفرم و فكال كليفرم از خروجي تصفيه خانه الزامي مي باشد. درخصوص ساير واحد هاي صنعتي و غير صنعتي مراتب از سوي واحدها به ادارات كل و دفتر پايش اعلام مي گردد تا بر اساس تصميمات كميته اقدام مقتضي بعمل آيد.
  • در خصوص كليه مراكز درماني و بيمارستاني كه توليد پسماند عفوني داشته و توسط دستگاه هاي بي خطرساز، پسماندهاي عفوني بي خطر مي گردند، اندازه گيري انديكاتورهاي ميكروبي (باسيلوس استئاروترموفيلوس و باسيلوس سوبتيليس) در پسماند بي خطر شده اين دستگاه ها الزامي است.

 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp