تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

قانون آب آشاميدني سالم

قانون آب آشاميدني سالم

براساس قانون آب آشاميدني سالم EPA آلاينده هاي داراي اثرات نامطلوب بـر سـلامت عمـومي را تعيـين کرده و اسـتانداردهاي آب شرب ملي را تنظيم نمود. تمام فعاليتهاي آلاينده احتمالي در آن مناطق شناسايي شـود، كـه فعاليـتهـاي كشـاورزي بـه خصـوص اسـتفاده از كودهـا و آفتكش ها و مخازن فاضلاب از جمله اين آلاينده ها ميباشند. همچنين هر ساله خلاصه وضعيتي از برنامه نيـز بـه سازمانهاي توزيع آب شرب ارسال ميگردد.

قانون-آب-آشاميدني-سالم


در اصلاحيه حفاظت از منابع آب سالبودجه اقدامات حفاظتي و اقدامات عمومي بهبـود يافتـه، در راسـتاي ايـن افـزايش بودجه مقرر گشت
EPA استانداردهايي را در زمينه آب آشاميدني تنظيم نمايد. اصليترين ارگان به منظور حفاظت از آب آشـاميدني كـه بـه وسـيله ايـن قـانون معـين گرديـد، سـازمان بهداشـت جهانی مـيباشـد و مسووليتهاي آن به شرح زير ميباشد.

 • آزمايش و بازرسي شبكه هاي توزيع آب عمومي
 • وضع استانداردهاي ايالتي براي منابع آب شرب
 • ارزيابي تاثير آلاينده ها بر سلامت
 • تهيه دستورالعمل به منظور تصفيه
 • آزمايش بطري آب

 

اساسنامه طرح حفاظت حريم كيفي چاه

 • مشخص كردن مناطق حفاظتي حريم كيفي و مناطق منابع آب شرب و تهيه نقشه آسيبپذيري چاه يـا چـاه هـا در برابـر
  آلاينده ها
 • تهيه طرح هاي منطقه اي حفاظت از حريم كيفي، اهداف طرح ها، منطقه اي كه طرح بايـد در آن اجـرا گـردد، برنامـه هـاي
  ارزشيابي و طرحهاي احتمالي كه لازم است در آينده اجرا گردد. مناطق حفاظت حريم كيفي چاه به وسيله مطالعات زمينشناسي و هيدرولوژيكي از قبيل آبخوان و تـاثير پمپـاژ و غيـره مشـخص ميگردد. 

قانون آب آشاميدني سالم مضرات نیترات

مطالعه مضرات نیترات که در قانون آب آشاميدني سالم به آن توجه شده است، برای بدن انسان از دهه 40ميلادي گزارش شده است. محققين بر اين تصور بودند كـه پـس از توزيـع كودهـاي كشـاورزي ، ايـن تركيبـات در سـطح خـاك باقيمانده و آسيبي به منابع آب سطحي و زيرزميني نميرسانند. اما تقريبا از بيش از نيم قرن پيش، با كشف بقاياي بعضي كودهـا در آبهاي سطحي و زيرزميني، نادرستي اين طرز تفكر به اثبات رسيد. مثلا در دهه 40ميلادي كشف غيرمنتظره بقاياي نيترات در چند نمونه آب ايالت آيواي آمريكا كه منجر به بروز دو مورد نارسايي حاد خوني در كودكان و كاهش قابليت انتقال اكسيژن توسـط رگهـا شده بود، توجه محققين را به خود جلب كرد.

نتايج تحقيقات بعدي بروز اين ناراحتي را به وجود غلظت زياد نيتـرات در آب چـاههـاي مصرفي مرتبط ساخت  اين قبيل مشاهدات ، فرضيه متحرك بودن بقاياي تركيبات شيميايي در طبيعت را به اثبات رساند و راه را بـراي شـروع تحقيقـات وسيع در زمينه آلودگي هاي ناشي از مصرف مواد شيميايي كه تحت عنوان آلودگيهاي غيرمتمركز يا بدون كانون شـناخته مـيشـوند هموار نمود.
درخصوص كاربري كشاورزي، از بين سه ماده مغذي موجود در كودهـا (نيتـروژن ، فسـفات و پتاسـيم)، نيتـروژن داراي پتانسـيل
بيشتري براي تخريب كيفيت آبهاي زيرزميني است.

چـاههـاي موجـود و چاههايي كه براي مصارف آبياري حفر گرديدهاند نيز به منظور مصرف كود و آفتكشها مجوزهـاي لازم را از سـازمان بهداشـت دريافت ميكنند. در اين ارتباط سازمان بهداشت آزمايشهايي را به منظور آلودگي چاه با آفتكـشهـا و كودهـا انجـام مـيدهـد.

 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp