تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آب آشامیدنی

آزمایش آب آشامیدنی

آزمایش آب آشامیدنی برای تعیین سلامت آب شرب در آزمایشگاه آب شرکت آبرام انجام می گرد. آزمایش های میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین بر روی نمونه های آب انجام می گردد. بایستی ابتدا توسط ظرف تمیز و استریل از محل مورد نظر با رعایت ضوابط نمونه برداری، نمونه مورد نظر را تهیه کرد. سپس نمونه را به آزمایشگاه (آدرس) ارسال کرده و بر حسب نیاز موارد آزمایش را برای آزمایشگاه آب شرکت آبرام تعیین کرد.

آزمایش آب آشامیدنی

پارامتر های آزمایش آب آشامیدنی

شامل بررسی کیفیت میکروبی ، فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی بر حسب نوع و مقدار مواد موجود در آب است. آنالیز آب که مبناي قضاوت درباره قابل شرب بودن و تاثیرگذاري هر کدام از اجزا فوق بر کیفیت آب می باشد. پارامتر های میکروبی آب آشامیدنی شامل توتال کلیفرم و فیکال کلی فرم می باشد. پارامتر های شیمیایی شامل کاتیون ها و آنیون های آب مانند سدیم، نیترات ، سولفات و … است.  و همچنین شاخص های مانند مواد آلی آب (cod) می باشد. محیط هاي آبی مکان مناسبی براي رشد میکروارگانیسم ها می باشند.

پارامتر های میکروبی آزمایش آب آشامیدنی

ورود مواد آلی، آب را آلوده ساخته و محیط را براي رشد میکروارگانیسم ها مناسبتر می کند. عدم مدیریت صحیح در امر جمع آوري و تصفیه پساب ها  منابع آب آشامیدنیپیامدهايی در بخش سلامت آب می شود. انواع مختلفی از باکتري ها ، ویروسها، انگلها و غیره به راحتی می توانند وارد شبکه هاي آبرسانی شوند. ایجاد بیماري هاي روده اي و حاد را نمایند. وجود برخی از املاح و مواد شیمیایی در آب براي انسان و سلامتی او ضروري است.

ممکن است برخی  پارامتر هاي شیمیایی در غلظت هاي ناچیز سمی بوده و یا در دراز مدت ایجاد بیماری ها  مختلفی نماید. در حال حاضر کنترل کیفی آب در شبکه هاي توزیع به معناي تعیین مشخصه هاي فیزیکی، شیمیایی و میکروبی است. در اکثر مناطق مطالعات گسترده اي بر روي کیفیت آب انجام شده است.

 

نمونه برداری میکروبی آزمایش آب آشامیدنی :

مرحله اول نمونه برداری

اگر برداشت نمونه برای آزمایش آب آشامیدنی از طريق شير و يا لوله نمونه گيري انجام شـود. باید حداقل پنج دقيقه براي شستـشوي كامـل سيستم به ميزان شش تـا ده برابر حجم سیستم، آب جريان يابد. خروجي نمونه را بسته و بدون لمس كردن قسمت دروني آن را خالي كنيـد. سپس با شعله مناسب و يا هر وسيله ديگري كه دوده وارد لوله نكنـد محـل خروجي نمونه را شعله بگيريد. در صورتي مي توان روش استفاده از شعله را حذف نمود كه خروجي نمونه با استفاده از پنبه و پارچه اشباع شده با الكـل اتيليك تقليب شده (70درصد) پاك شود.

مرحله دوم نمونه برداری

در صورتي كه آب مورد نمونه گيري كلرينه شده و داراي باقيمانده كلر باشـد. يا عامل اكسيد كننده ديگري به صورت آزاد و يا تركيبي در آب باشد، يك بطري نمونـه بـرداري محتـوي مقـداري تيوسولفات سديم انتخاب شود. در غير اين صورت اسـتفاده از تيوسـولفات سديم حذف مي گردد. در حالتي كه افزودن تيوسولفات در آزمون هاي بعدي مانند بررسي بـاكتري هاي احيا كننده سولفات و غيره ايجاد مزاحمت مي كند. بايد از به كـار بـردن تيوسولفات در بطري نمونه گيري خودداري كرد و بايد آزمون را به سرعت انجام داد.

مرحله سوم نمونه برداری

درب بطري را برداريد،بـدين صـورت اسـت كـه بـراي جلوگيري از آلوده شدن آن در اثر تماس مستقيم با دست، آن را با پوشـشي مانند كاغذ آلومينيوم برداشته شود. براي اجتناب از لمس كـردن دهانـه بطـري پائين بطري را گرفته شود. بدون آبكشي بـا آب مـورد نمونـه گيـري نمونه را بـه سرعت در زير جريان آب قرار داده شود. سه چهارم بطري پر شود تـا عمـل مخلوط كردن نمونه قبل از آزمون به سهولت قابل انجام باشد. بدون تأمل درب بطري را گذارده و ورق گردگير را دور گردن بطـري پیچیده شود. دقت كنيد از تماس با در گردن بطري در حين عمل خودداري و غباري در اثر وزش باد داخل بطري نشود.

نکات نمونه برداری خارج از فشار جو

هنگامي كه نتایج آزمایش آب  مورد نمونه گيري خارج از فشار جو باشد بايـد از وسايل مخصوص استفاده شود.  در صورت اجازه دادن شرايط فيزيكي، ساده ترين وسايل، استفاده از فشار سنج مي باشد.  وسيله برداشت نمونه از يك ظرف نمونه گيري كه تحت خلا قرار دارد يك پمپ پيستوني كوچك است.  پمپ پیستونی کوچک كه نمونه را به يك ظرف نمونه گيري كـه در فشار جو است منتقل مي كند.   اين پمپ بايد از مواردي بوده و ساختمان آن طوري باشد كه باعث آلودگي نمونه نشود.

ظرف گيرنده نمونـه و نقطه نمونه گيري جاي گيرد. با چنين تركيبي نمونه موجود در ظـرف گيرنده نمونه پس از بستن شير آن و رسانيدن به جو، به داخل ظرف نمونـه گيري خالي خواهد شد.

حد مجاز کیفیت آزمایش آب آشامیدنی

آزمایش آب آشامیدنی

 

 

 

 

 

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp