تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران

آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران :

پايش كيفي آب شامل آزمایش آب آشامیدنی ، آزمایش آب چاه ، آزمایش آب استخر و همه آزمایش های آب و پساب در آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران انجام می گیرد. آنالیز آب فعاليت متمركزي است كه براي بررسي ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب در ارتباط با بهداشت انساني، شرايط اكولوژيكي و كاربري آب انجام مي شود. نوع اطلاعاتي كه از يك برنامه پايش كيفي به دست مي آيد بستگي كامل به اهداف برنامه پايش دارد. اين اطلاعات محصول جمع آوري نمونه هاي آب، آناليز و تفسير داده هاي كيفي آب مي باشد.

آزمایشگاه-آب-و-فاضلاب-تهران

بيماري هايي كه منشا آنها آلودگي منابع آبي است، در اثر انتقال عوامل بيماري زا نظير باكتري ها، ويروس ها،جانوران تك ياخته و انواع كرم ها از آب هاي آلوده به انسان به وجود مي آيند. اين عوامل بيماري زا نقش بسيار محدودي در اكوسيستم هاي آبي بازي مي كنند. ولي مي توانند مشكلات بسيار حاد بهداشتي ايجاد نمايند. پايش اين عوامل بيماري زا معمولا بطور غيرمستقيم با اندازه گيري شاخص هاي آلاينده هاي ميكروبي صورت مي گيرد كه در اين دستورالعمل از اين ديدگاه پيروي شده است.

پايش كيفيت آب فعاليت متمركزي است كه براي ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي- شيميايي و بيولوژيكي آب در ارتباط با بهداشت انساني، شرايط اكولوژيكي و كاربري آب انجام مي شود. فرايند برنامه ريزي شده نمونه برداري، اندازه گيري و ثبت يا علامتدهي ويژگيهاي مختلف آب اغلب با هدف ارزيابي تناسب و تطابق با هدف يا اهداف تعريف شده.

در رابطه بامفهوم پايش كيفيت آب بايد به اين نكته مهم اشاره نمود كه مفهوم پايش كيفيت آب و ارزيابي كيفيت آب، متفاوت است و ارزيابي كيفيت آب، به كليت فرآيند ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي- شيميايي وبيولوژيكي آب در ارتباط با بهداشت انساني، شرايط اكولوژيكي و كاربري آب اطلاق مي شود، در حاليكه پايش كيفيت آب به صورت فرآيند عملي جمع آوري اطلاعات درمكان هاي خاص و در فواصل زماني معين تعريف ميشود. درواقع پايش كيفي آب بخشي از فرايند ارزيابي كيفي آب محسوب مي گردد.

پارامتر های اندازه گیری آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران
پارامتر های آنالیز آب در آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران

براساس موارد بالا با توجه به هدف پايش و كاربري آب مخزن و منابع مستقيم و غيرمستقيم آلودگي آب مخزن، پارامترهاي شيميايي مورد سنجش بايد انتخاب شوند. در مجموع جز در موارد خاص كه هدف از پايش مدلسازي  آلاينده هاي خاص در مخزن ميباشد، پارامترهاي شيميايي مورد سنجش براي مخازن كشور با اهداف كاربري شرب، كشاورزي، اكولوژي و مخازن چند منظوره براي پايشهاي دورهاي يا طولانيمدت بايد حداقل شامل موارد زير باشند:

  • پارامترهاي عمومي : دما، اكسيژن محلول، هدايت الكتريكي و مجموع جامدات محلول، قليائيت ، ذرات معلق و كدورت، ،pH عمق قابل مشاهده ديسك سكچي، كدورت، رنگ و بو
  • پارامترهاي شيميايي : مواد مغذي (آمونياك، نيترات/نيتريت، نيتروژن كل، فسفر، فسفات)، كلر، اكسيژن مورد نياز شيميايي ،COD و آهن و منگنز، فلزات كمياب و آفتكش ها بسته به كاربري آب ومنابع آلودگي با توجه به جداول بالا در صورت كاربري آب مخزن براي مصارف كشاورزي پارامترهاي سديم، منيزيم و كلسيم نيز بايد پايش شوند.
  • پارامترهاي آلودگي شيميايي در رسوبات : فلزات كمياب، منگنز و آهن، آلومينيم و كلسيم، آفتكشها و سموم، مواد آلي پايدار و فسفات.
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp