تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب و پساب

آزمایشگاه آب و پساب

تجهیزات و وسایل آزمایشگاه آب و پساب باید متناسب با کیفیت آب و پساب و آنالیز های مورد نیاز باشد تا در تجزیه دستگاهی آب و پساب حداکثر دقت آزمایش به عمل آِید. بمنظور مقایسه آن با استاندارد کیفی آب مشروب ، باید از روش ها و تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد مورد قبول استاندارد (standard methods for the examination of water and wastewater) استفاده شود. علاوه بر این توصیه می شود قبل از تهیه هرگونه طرحی برای آزمایشگاه و تجهیزات آن، نظرات متخصصان اخذ گردد.

آزمایشگاه آب و پساب

بمنظور حصول اطمینان از بهره برداری صحیح تصفیه خانه های، هر تصفیه خانه باید دارای تجهیزات و وسایل آزمایشگاه آب و پساب  لازم باشد.

 

وسایل آزمایشگاه آب و پساب

حداقل وسایل آزمایشگاه آب و پساب به شرح زیر می باشد:

  • چنانچه آب از منابع سطحی مانند چشمه تامین می شود، وسایل کافی جهت انجام آزمایش های باکتریولوژی آب با تایید دستگاه تصویب کننده باید درنظر گرفته شود.
  • کدورت آب های سطحی باید توسط کدورت سنج نفلومتریک اندازه گیری شود. همچنین وسایل لازم جهت اندازه گیری مواد معلق آب خام پیش بینی گردد.
  • در تصفیه آب های سطحی به روش فلوکولاسیون و ته نشینی و همچنین در سختی گیری توسط آهک باید وسایل لازم برای اندازه گیری PH، انجام جارتست و تیتراسیون برای سنجش سختی و قلیائیت پیش بینی شود.
  • در سختی گیری آب به روش تبادل یونی و همچنین در سختی گیری آب های زیرزمینی به روش آهک، باید وسایل لازم برای اندازه گیری PH و تیتراسیون برای سنجش سختی و قلیائیت درنظر گرفته شود.
  • در تصفیه خانه هایی که در آنها آهن و منگنز زدائی انجام می گیرد باید وسایل لازم برای اندازه گیری آهن به دقت 0.1 میلیگرم در لیتر و منگنز به دقت0.05 میلیگرم در لیتر درنظر گرفته شود.
  • وسایل اندازه گیری کلرآزاد باقیمانده و کل کلر باقیمانده طبق روشهای استاندارد باید پیش بینی شود.
  • چنانچه به آب مشروب فلوئور زده می شود، باید وسایل اندازه گیری فلوئور طبق روشهای استاندارد درنظر گرفته شود.
  • چنانچه به آب مشروب، یکی از انواع پلی فسفات اضافه می گردد، باید وسایلی در نظر گرفته شود که بتوان غلظت فسفات را در محدوده 0.1 تا 20 میلیگرم در لیتر  بطور دقیق اندازه گیری نمود.

توصیه می شود در تصفیه خانه هایی با ظرفیت 10000 متر مکعب در روز یا بیشتر، تجهیزات اندازه گیری و کنترل دائمی (شامل ثبت کننده ها) به قرار زیر درنظر گرفته شود :

  • در تصفیه خانه هایی که آب سطحی را تصفیه می نمایند و در تصفیه خانه هایی که از آهک جهت سختی گیری استفاده می شود، توصیه می شود کدورت و کلرآزاد باقیمانده در آب، کنترل و ثبت گردد.
  • در آهن زدایی آبهای زیرزمینی و همچنین در سختی گیری این آبها به روش تبادل یونی، توصیه می شود کلر آزاد باقیمانده کنترل و ثبت گردد.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp