آزمایش آب چاه

آزمایش آب چاه:

آزمایش آب چاه شامل آزمایش های شیمیایی و میکروبی آب برای سنجش پارامتر هایی مانند سختی آب ، نیترات ، سولفات ، فسفات ، tds ، ph ، قلیائیت کل ، کلی فرم های گوارشی و کل کلیفرم و سایر پارامتر هایی مانند فلزات سنگینی همچون آر که برای سنجش آب استفاده می شود و همچنین آزمایش پمپاژ آب باید اجرا شود.

آزمايش هاي پمپاژ معمولاً به منظور كسب اطلاعات زير انجام مي شوند:
الف- ارزيابي رفتار هيدروليكي چاه و تعيين توانايي آبدهي آن، پيش بينـي عملكـرد آن در شـرايط مختلـف پمپاژ، انتخاب مناسب ترين پمپ براي استفاده دراز مدت و تعيين هزينه هاي احتمالي پمپاژ.
ب- تعيين ويژگي هاي هيدروليكي آبخوان يا آبخوان هائي كه آب چاه را تامين مـي كننـد. ايـن ويژگـي هـا شامل ضريب هاي قابليت انتقال و هدايت هيدروليكي مربوطه، ضريب ذخيره و وجود مرزهاي هيـدروليكي از نظر نوع و فاصله آنها از يكديگر است.
پ- تعيين اثرات پمپاژ بر آبدهي چاه ها، آبراهه ها يا چشمه ها ي مجاور.
هم چنين آزمايش پمپاژ فرصت خوبي را براي كسب اطلاعات كيفي آب و تغيير آن با زمان و دبي، فراهم مي كند. در اين استاندارد ملي موضوع ها ي مذكور به تفصيل بررسي نمي شوند.
زماني كه آزمایش آب چاه آب چاهي پمپاژ مي شود، از بار هيدروليكي چاه كاسته شده، افت يا اتلاف بار ايجاد مي گـردد و شيب هيدروليكي محلي به وجود مي آيد كه سبب جريان آب به داخل چـاه از آبخـوان دوروبـر مـي گـردد.
همچنين بار هيدروليكي نيز كاهش يافته و اثر آن از چاه به سمت خارج، گسترش مـي يابـد. بنـابراين، يـك مخروط افت از سطح پتانسيومتريك در اطراف چاه تشكيل مي شود هك شكل و چگونگي آن به سرعت پمپاژ و خواص هيدروليكي آبخوان، بستگي دارد با. ثبـت تغييـرات موقعيـت سـطح پتانسـيومتريك در چـاه هـاي مشاهده اي كه پيرامون چاه پمپاژ قـرار دارنـد، امكـان كنتـرل رشـد مخـروط افـت و تعيـين ويژگـي هـاي هيدروليكي آنها، وجود دارد. معمولاً به دليل افت هاي اضافي بـار ناشـي از عبـور آب از ديـواره چـاه، شـكل مخروط افت بلافاصله در اطراف چاه تغيير خواهد كرد. افت از دو جزء به شرح زيرتشكيل شده است:

الف- افت بار در آبخوان
ب- افت بار در چاه
در نتيجه، دو هدف براي آزمايش وجود دارد: درك ويژگي هاي چاه و ويژگي هاي آبخوان. يك آزمايش ممكن است براي يكي از اين دو هدف اصلي انجام شود. اگر آن ها راضي كننده باشند، مي توان گفت، رژيم هيدروليكي چاه و آبخوان ارزيابي شده است. به هرحـال، درك اطلاعـات ديگـر، بـه ويـژه دربـاره عوامل تاثيرگذار بر تغذيه، مستلزم پيش بيني دراز مدت اثرات بهره برداري خواهد بود. در حين انجام يك آزمايش پمپاژ مشكلات ذاتي مبهمي وجـود دارد، ماننـد بسـياري از انـدازه گيـري هـاي فيزيكي، كه لازم است تشخيص داده شود. اين مشكلات از گرايش فرآيند يا تجهيزات اندازه گيري به منظور تغيير كمي كه اندازه گيري مي شود، ناشي مي گردد. براي مثال: حفاري گمانه ها به منظـور بررسـي رژيـم هيدروليكي يك آبخوان كه ممكن است رژيم هيدروليكي را از راه ايجاد ارتبـاط عمـودي بـين سـطوح آبـدار آبخوان كه داراي بار هيدروليكي متفاوتي هستند، آشفته شود. مشكل دوم در نمونـه بـرداري اسـت. تنهـا در مواقع نادر يك مخروط افت مدور و متقارن خواهد بود. چاه هاي مشاهده اي نسبتاً كم، معمولاًٌ تعـداد نقـاط نمونه برداري قابل استفاده را براي تعيين شكل مخروط محدود مي كنند. مهم است كه اين محدوديت هـا و
مشكلات به وضوح در ذهن نگه داشته شوند تا در زمان طراحي و تجزيه و تحليل نتايج آزمايش پمپاژ مـورد استفاده قرار بگيرند. شكل زیر ترتيب معمول مراحل آزمایش آب چاه را نشان مي دهد.

آزمایش آب چاه

آزمایش آب چاه

بهتر استآزمایش آب چاه براساس اهداف نوشته شده در مقدمه طراحي شـود، و در طراحـي آن بايـد شـرايط هيدروژئولوژيكي منطقه، اثر چاه هاي مجاور و روش هاي مورد اسـتفاده بـه منظـور تجزيـه و تحليـل نتـايج آزمايش، در نظر گرفته شوند. به كارگيري يك روش اصولي، موجب اطمينان از كسب حداكثر اطلاعات درباره چاه و آبخوان مي گردد. چنين روشي نيازمند كنترل نزديك طراحي و اجراي آزمايش است، وليكن اين هدف مي تواند با هزينه كم و غير ضروري، محقق شود. بايد درك شود كه، آزمايش يـك تمـرين علمـي بـوده كـه پايگاه داده خوبي هم براي ويژگي ها و هم براي توانايي توليد و آبدهي آبخوان، فراهم مي كند. با استفاده از ويژگي هاي مورد انتظار آبخوان، مي توان افت احتمالي در آن را بـرآورد نمـود. ايـن بـرآورد در شناسايي محل چاه هاي مشاهده اي، مدت زمان آزمایش آب چاه لازم براي شناسايي مرزهاي احتمالي، رفتار آبدهي تاخيري و غيره، كمك خواهد كرد. برآورد افت در تشخيص اين كه آزمايش پيشنهادي توانايي توليد اطلاعات تشخيص داده شده در فرضيه هاي رقابتي را داراست يا نه، كمك خواهد كرد.

پنج نوع آزمایش آب چاه قابل اجرا، ممكن است در نظر گرفته شود. اين آزمايش ها شامل آزمايش تجهيـزات،آزمايش افت پله اي ،آزمايش دبي ثابت آزمايش افت ثابت و آزمايش برگشت ،مي باشند. آزمایش آب چاه تجهيزات به منظور كنترل كاركرد تجهيزات و راهنمايي متصدي جهت كسب وضعيت مناسب بـراي آزمايش ها، انجام مي شود. آزمايش افت پله اي در كل اطلاعاتي پيرامون هيدروليك چـاه فـراهم مـي كنـد. آزمايش هاي دبي ثابت و افت ثابت اطلاعاتي درباره خواص آبخوان توليد مي كنند. پيش از انجام هر آزمايش، به منظور تميز كردن گمانه و رسوبات روي لوله مشبك و بنابراين، به حداقل رسانيدن مقاومت مابين چـاه و آبخوان، بايستي چاه توسعه داده شود.
هم چنين بهتر است توجه كرد كه، در طول آزمایش آب چاه، چه پارامترهاي شيميايي مورد اندازه گيري قرار گيـرد. هدايت الكتريكي اغلب با استفاده از يك سلول ساده، پايش مي شود، ولي پتانسيل اكسيداسيون-احيـاء، pH و پارامترهاي ديگر ممكن است نيازمند يك سلول ميان جرياني 6بوده كه بهتر است پيش از آغـاز آزمـايش، نصب شوند. هدايت الكتريكي به عنوان نشان گر كلي شيمي آب مي تواند مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد، بـراي مثال، درباره ورود آب شور به داخل چاه هشدار اوليه خواهد داد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *