آزمایش آب پرورش ماهی

آزمایش آب پرورش ماهی :

آزمایش آب پرورش ماهی برای ادامه حیات ماهی ها دارای اهمیت است. ماهی قزل آلاي رنگین کمان به خانواده آزاد ماهیان تعلق دارد و به عنوان مهمترین گونه این خـانواده در آب هـاي شیرین می باشد که طبق گزارش فائو در سال 2010در 72  کشور پـرورش مـی یابـد. ایـن مـاهی ایـن گونـه بـدلیل حساسیت کمتر نسبت به شرایط نا مساعد محیطی، رشد مناسب تحت شـرایط پرورشـی و تـراکم پـذیري بـه منظـور درجه حرارت مطلوب آب براي رشد اقتصـادي ایـن پرورش در آبهاي شیرین و لب شور مورد توجه قرار گرفته است.

گونه 12 تا 18 درجه سانتی گراد می باشد لذا مناطقی با امکان تامین آبهاي سرد و با غلظـت بـالاي اکسـیژنی بـراي توسعه آزمایش آب پرورش ماهی مد نظر می باشند. تولید ماهی قزل آلا در جهان با توجه به خصوصیات این گونه در محـیط حوضـچه هـاي بتـونی، اسـتخرهاي خـاکی، ، مـزارع شـالیزار و بـا بکـارگیري آبهـاي رودخانـه، مداربسته، محیطهاي محصور (شامل قفس، پن، کانالهاي آبرسانی)  سد ها و آب چشمه، قنات، چاه هاي کشاورزي، دریاچه هاي طبیعی و مصنوعی (بندانها) انجام میپذیرد.

بر اساس گزارش سازمان خواربار جهانی در سال 2010 میلادي میزان تولید این گونه 728447تـن بـوده اسـت کـه  441128 تن آن در آبهاي شور و 287319 تن آن در آب هاب لب شور تولید شده است.

83 درصد تولید جهانی قزل آلا یعنی 604853تن در 10 کشور پرورش یافته است که در بین کل جهان ایران با تولید ،  91519 تن حائز رتبه دوم شده است.

آزمایش آب پرورش ماهی


پرورش این گونه در اکثر استانهاي کشور (به غیر از بوشهر)
 انجام می پذیرد که بیانگر وجود اسـتعدادهاي مناسـب  این گونه در سطح بسیار وسیعی از کشور می باشد.  در این میان اسـتانهاي چهارمحـال بختیـاري، مازنـدران، لرسـتان،کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی 5استانی هستند که بیش از 64 درصد تولید ماهی قزل آلا در آنها محقق می  گردد و بدلایل اقلیمی و شرایط منابع آبی واجد جایگاهی خاص می باشند. شیوه هاي تولید ایـن مـاهی بـا توجـه بـه  انعطاف پذیري این حرفه بسیار متنوع و شامل پرورش در استخرهاي بتونی دراز در مزارع انفرادي و مجتمع، استخرهاي با سیستم هاي گردشی، استخر هاي ذخیره آب کشاورزي، کانال   هاي آبرسانی کشاورزي، دریاچه هاي پشت سد، زمین هاي مخصوص کشت شالی و استخر هاي خاکی پرورش کپورماهیان نیز می باشد .

سیستم هاي پرورش ماهیان سردآبی در کشورعبارتست از:

 • مزارع منفرد
 • مزارع مجتمع
 • مزارع مدار بسته
 • مزارع خرد (استخرهاي ذخیره)
 • مزارع محیط هاي محصور (قفس، پن و کانالهاي آبرسانی کشاورزي)
 • مزارع استخرهاي خاکی
 • مزارع شالیزار

  آزمایش آب پرورش ماهی

   

   

  آزمایش آب پرورش ماهی

   

   

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *