تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه تست آب

آزمایشگاه تست آب :

در آزمایشگاه تست آب شرکت آبرام کلیه آزمون های آب شامل آزمایش های میکروبی و شیمی آب انجام می شود. این آزمون ها شامل آزمایش آب شرب،آزمایش آب معدنی،آزمایش آب چاه،آزمایش آب چشمه،آزمایش آب دریا می باشد. تمامی تست ها آب شامل بررسی آب از لحاظ شیمیایی و میکروبی آب می باشد. آزمایش شیمیایی جهت اندازه گیری مقدار کاتیون ها و آنیون های آب است. آزمایش میکروبی آب شامل جستجو کلیفرم های آلاینده آب مانند اشرشیا کلی و …است.

آزمایشگاه تست آب بایستی مجهز به دستگاه های به روز جهت آنالیز میکروبی و شیمی آب باشد.

آنالیز ميكروبي آزمایشگاه تست آب :

در بخش میکروبی آزمایشگاه آب تجهیزات انکوباتور، هود لمینار کلاس 2 ، بن ماری ، ترازو با دقت مناسب و … وجود دارد. آنالیز های میکروبی شامل، کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی ، شمارش باکتری های هتروتروف است. همچنین شمارش باکتری های سودوموناس و همچنین شمارش پارامتر های بیولوژیک  در آزمایشگاه تست آب انجام می شود.

نمونه برداری آب بایستی در مجاورت شعله و الکل انجام گیرد.

نمونه برداری آنالیز میکروبی آب

به منظور آماده كردن بطري های نمونه برداری بايد قبـل از قـرار دادن در اتـوكلاو حداقل سه بار با آب مقطر شست. چنـانچـه آب مقطـر در دسـترس نباشـد مـي تـوان از آب فاقـد كلـر اسـتفاده كـرد. درصورتيكه براي انجام آناليزهاي ميكروبيولوژيكي در آزمایشگاه آب از آب كلردار استفاده شود بايد تيوسـولفات سـديم بـه نمونه اضافه كرد. بـه ازاي هـر 100ميلـيليتـر حجم نمونه حدود 0.1 ميلي ليتر از محلول 1.8درصد تيوسولفات سديم استفاده شود. شايان ذكر است كه ايـن عمـل را بايد قبل از قرار دادن در اتوكلاو انجام داد. قبل از برداشت نمونه بايد از شستن ظرف نمونه يـا آب مـورد نمونـه بـرداري خودداري كرد. اين عمل ميتواند اثر محلول هاي شيميايي مورد استفاده را خنثي كند.

نمونه برداری آنالیز میکروبی


آماده سازي ظروف نمونه برداري براي آزمایشگاه آب شامل اندازه گیری کاتیون ها و آنیون های آب می باشد. پارامترهای نیترات،سولفات ، فسفات ، سدیم ، شوری ، نیتریت ،آمونیاک ، سختی کل ، کلسیم ، منیریم، کربنات ، بی کربنات ، قلیائیت کل ، سولفید ، کلراید ،چربی و روغن، فلوراید، دترجنت ها،  BOD ، COD ، TSS است. براي اين منظور ضمن استفاده از دستكش هاي لاتكس به روش زير عمل شود.

  • هريك از بطري هاي نمونه برداري با برس و يك مايع شوينده فاقد تركيبات فسفره شسته شود.
  • بطري ها سه بار زير آب سرد شير شسته شود.
  • در نهايت هريك از ظروف با آب مقطر سه بار شسته شود.                                                                                                                                                                                                                                       

هزینه آنالیز کیفیت آب

هزینه انجام آنالیز های آب برای پارامتر های مختلف متفاوت است. برای آگاهی از آن به بخش هزینه آزمایش آب مراجعه شود.

الزامات آزمایشگاه آب

براي اندازه گيري فلزات ظروف پلي اتيلن با درپوش پلي پروپيلن ارحج است. حفاظت نمونه بايد بلافاصله پس از برداشت صورت گيرد. براي نمونه هاي مختلط، هر بخش بايد جداگانه نگه داري و حفاظت شود. در صورت استفاده از نمونه گير خودكار كه امكان حفاظت جداگانه هر بخش را نمي دهد، نمونه ها تا زمـان تقسيم نمونه ها در دماي 4درجه سلسيوس نگه داري مي شوند. نمونه ها بايد حتي المقدور و در كمترين زمان پس از برداشت تحليل شوند. 

زمان نمونه برداری آب

زمان هاي ارايه شده حداكثر زماني است كه جهت حفظ صحت آزمون جهت ارسال به آزمایشگاه تست آب بايد رعايت شوند. تجاوز از اين زمان هاي حداكثر فقط در صورتي مجاز است كه داده هـاي محكمي براي اثبات اينكه نمونه ها براي مدت طولاني تري پايدار هستند، وجود داشته باشد. برخي از نمونه ها ممكن است تا زمانهاي داده شده نيز پايدار نباشند. بنابراين مراجع ذيصلاح ميتواننـد زمان كوتاه تري را به عنوان حداكثر مجاز تعيين نمايند.

روش انجام آزمایش آب

در مورد اكسيژن محلول در روش پروب نمونه بلافاصله آزمايش مي شود. در روش وينكلر نمونه بايـد در محـل تثبيت شود و حداكثر زمان نگهداري آن 8 ساعت است. در صورت اندازه گيري مجموع نيترات و نيتريت حجم نمونه مورد نياز 100ميلي ليتر است. با افزودن اسيد سولفوريك و حفظ pHدر حد 2 تا زمان آزمايش نگهداري گردد. حـداكثر زمـان مجاز براي نگهداري نمونه 28 روز مي باشد. درصورتيكه نيترات و نيتريت به صورت جداگانه اندازه گيري مي شوند، نمونه بايد تا 4درجه سلسيوس سرد شود و حداكثر تا 48ساعت مورد آزمايش قرار گيرد.حجم نمونه مـورد نيـاز در آزمـون نيترات و نيتريت به ترتيب 100و 50ميليليتر مي باشد.

تثبیت نمونه های آزمایشگاه آب

افزودن اسيد اسكوربيك فقط در صورت وجود كلر باقيمانده مورد نياز است. حداكثر زمان مجاز نگهداري نمونه در صورت حضور سولفيد 24 ساعت مي باشد. به عنوان يك گزينه مي توان با كاغذ استات سرب را مورد آزمايش قرار داد. در تمام نمونه ها قبل از تنظيم pH آن بايد از وجود يا عدم وجود سولفيد در نمونه اطمينان يافت. سولفيد بايد توسط افزودن نيترات كادميم حذف شود. سپس نمونه صاف شده با افزودن سود pH آن به 12مي رسد.

 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp